No file for previewing found

      

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: szkolakorsze.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017
Data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść i kształt,
 – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Ułatwienia na stronie internetowej:
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
– możliwość zmiany kontrastu strony internetowej,
– moduł wyszukiwania.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez osobę odpowiedzialną ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 89 754-00-27.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Procedura wnioskowo – skargowa: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach znajduje się przy ulicy Kościuszki 12.   

Budynek składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Do głównej części,  prowadzą trzy wejścia: od ulicy Kościuszki (główne), od boiska oraz wejście przy kuchni.  Do drugiej części budynku, prowadzą dwa wejścia od strony boiska.  

Wejście  przy kuchni dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Główna część budynku posiada wysoki parter. Obie części budynku posiadają dwie kondygnacje.

Budynek nie posiada wind.  

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.